ارسال تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


واحد برنامه نویسی

تمام امور پشتیبانی فنی مربوط به سایت ها ، اپلیکیشن ها ، اسکریپت ها و...

واحد فروش

تمام سوالات در رابط با فروش سرویس ها و خدمات هنرگردون با مشاوره رایگان از این واحد پیگیری شود .

واحد مدیریت

نظارت ، پیشنهادات ، انتقادات ، ارتباط مستقیم با مدیران از این .احد پیگیری میشود .